0
Užklausa
0,00 €
0
Krepšelis
0,00 €
Krovimas...
Krovimas...
Atnaujinta užklausa ir užsakymas!
Atnaujinta užklausa ir užsakymas! Atnaujinta užklausa ir užsakymas!
Prekės nėra.
Atsiprašome, bet prekės nėra sandėlyje.

Reglamentas

Senetic - Archyvo nuostatai
  • Senetic - Taisyklės galiojo iki 2022 10 18.
  • Senetic - Nuostatai galioja nuo 2022-10-19.

Nuotolinio prekių pardavimo ir elektroninių paslaugų teikimo taisyklės


§ 1
Įvadas

Šiame dokumente apibrėžtos naudojimosi internetine parduotuve, kurios adresas www.senetic.lt, priklausančios „SENETIC S. A.", kurios buveinė įsikūrusi Katovicuose, adresu: ul. Tadeusza Kościuszki 227, Katowice 40 - 600, įrašytos į Nacionalinį teisminį verslininkų registrą KRS, administruojamą Rajoninio teismo Katovice - Rytai (Katowice -Wschód) Katovicuose VIII Ūkio skyriaus, KRS numeriu 0000510458, REGON (įmonės kodas): 241148635, NIP (mokesčių mokėtojo kodas): 6342709934, kurios įstatinis kapitalas siekia 3.093.724,00 PLN (pilnai įmokėtas), sąlygos ir taisyklės, t.y. nurodytos Užsakymų teikimo ir pardavimo sutarčių, naudojantis nuotolinės komunikacijos priemonėmis, sudarymo bei naudojimosi visomis Internetinės parduotuvės siūlomomis paslaugomis taisyklės.
Į Pardavėją visais su prekyba per Internetinę parduotuvę susijusiais klausimais galima kreiptis telefonu: +370 5 214 0652 arba el.paštu: [email protected].


§ 2
Naudojamų terminų žodynas
Taisyklėse naudojami terminai reiškia:
1) Paslaugos teikėjas arba Pardavėjas arba prekiautojas - „SENETIC S. A.";
2) Klientas - Vartotojas arba Verslininkas, kuris pateikė arba nori pateikti Užsakymą arba naudojasi kitomis Internetinės parduotuvės siūlomomis paslaugomis (toliau „Pirkėjas");
3) Vartotojas - fizinis asmuo, atliekantis teisinius veiksmus, tiesiogiai nesusijusius su jo ūkine arba profesine veikla;
4) Verslininkas - fizinis asmuo arba juridinis subjektas ar organizacinis vienetas, kuriam įstatymai suteikė teisinį veiksnumą, atliekantis veiksmus, tiesiogiai susijusius su jo ūkine arba profesine veikla;
5) Kliento paskyra (Paskyra) - parduotuvės subpuslapis, kuriame Klientas gali tvarkyti savo asmens duomenis, gauti pranešimus apie pasikeitusį Užsakymo vykdymo statusą, kontroliuoti ir valdyti savo Užsakymų statusus;
6) Taisyklės - šios pardavimo, naudojantis nuotolinės komunikacijos priemonėmis, bei paslaugų teikimo Taisyklės. Paslaugų teikimo elektroniniu būdu srityje šios Taisyklės yra taisyklėmis, apie kurias kalbama 2002 m. liepos 18 d. Įstatymo dėl paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, 8 str.;
7) Registravimas - vienkartinis, savanoriškas ir nemokamas veiksmas, kuriuo Klientas sukuria Kliento paskyrą, atliktas, naudojantis Parduotuvės tinklalapyje Paslaugos teikėjo pateiktu administraciniu paneliu;
8) Internetinė parduotuvė www.senetic.lt (toliau „Parduotuvė" arba „Internetinė parduotuvė") - internetinis tinklalapis, kurio adresas http://www.senetic.lt, kuriuo naudojantis Paslaugų teikėjas teikia Taisyklėse nurodytas paslaugas, o Klientas gali pateikti Užsakymus;
9) Šalis - „Senetic S.A." arba Klientas;
10) Prekė - materiali mobili vertybė, kuri yra Pardavimo sutarties objektas, arba teisė, kuri yra Pardavimo sutarties objektas (pvz., licencija);
11) Pardavimo sutartis - sutartis, pagal kurią „Senetic S.A." perduoda arba įsipareigoja perduoti Klientui Prekių nuosavybės teisę, o Klientas sumoka arba įsipareigoja sumokėti jų kainą, arba sutartis, pagal kurią „Senetic S.A." perduoda arba įsipareigoja perduoti Klientui teisę naudotis nurodyta programine įranga (licencijos pardavimas), o Klientas sumoka arba įsipareigoja sumokėti jos kainą;
12) Nuotolinė sutartis - tarp „Senetic S.A." ir Kliento sudaryta nuotolinės prekybos arba paslaugų teikimo nuotoliniu būdu sutartis, kuomet sudarant sutartį, Šalys nedalyvauja fiziškai, o naudojamasi tik viena arba keliomis nuotolinės komunikacijos priemonėmis iki pat sutarties sudarymo, įskaitant ir patį sutarties sudarymą;
13) Paslauga (Paslaugos) - Užsakymas, Licencijos užsakymas arba Užklausa apie pasiūlymą bei kitos Internetinės parduotuvės teikiamos paslaugos;
14) Užsakymas - Kliento pageidavimo išraiška, kuri yra Pardavimo sutarties sudarymo su „Senetic S.A.", tiesiogiai siekiant sudaryti nuotolinę Pardavimo sutartį, Internetinei parduotuvei tarpininkaujant, pasiūlymas, kuriame nurodyta Pardavimo sutarties objektu esančių Prekių rūšis ir kiekis;
15) Licencijos užsakymas - Kliento pageidavimo išraiška, kuri yra sutarties su „Senetic S.A." dėl programinės įrangos licencijos suteikimo, tiesiogiai siekiant sudaryti nuotolinę Pardavimo sutartį (licencijos pardavimas), Internetinei parduotuvei tarpininkaujant, sudarymo pasiūlymas, kuriame nurodyta programinės įrangos, kurios licencija yra parduodama, rūšis ir kiekis;
16) Užklausa apie pasiūlymą - naudojant Parduotuvėje esančią formą, Kliento pateikta užklausa apie pasiūlymą, kurioje nurodytos užklausos objektu esančios Prekės arba programinė įranga, bei Kliento asmens duomenys, nurodyti formoje, kurie yra būtini kontaktams.

 

§ 3
Kliento (Parduotuvės vartotojo) įsipareigojimai
1. Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis, laikydamasis galiojančių teisės aktų nuostatų, šių Taisyklių reikalavimus atitinkančiu būdu. Klientas taip pat įsipareigoja neteikti neteisėto pagal turinio visuotinai galiojančių teisės aktų informacijos.
2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes be defektų.

 

§ 4
Naudojimosi Parduotuve sąlygos
1. Per Internetinę parduotuvę Paslaugų teikėjas teikia toliau išvardytas paslaugas:
1) informavimas apie Parduotuvės asortimentą,
2) Užsakymų pateikimas,
3) Licencijos užsakymų pateikimas,
4) Užklausos apie pasiūlymus pateikimas,
5) Kliento paskyros Internetinėje parduotuvėje sukūrimas ir administravimas.
2. 1 pkt. 1-4 dalyse nurodytų paslaugų prieiga yra suteikiama be Registracijos.
3. 1 pkt. 5 dalyje nurodytos paslaugos prieiga suteikiama, tik papildomai užsiregistravus.
4. Norėdamas naudotis Parduotuve, Klientas turi turėti įrenginį su prieiga prie interneto su interneto naršykle (rekomenduojama „Mozilla Firefox" (bent 24.0 versija), „Opera" (pradedant 10-ąja versija), „Google Chrome 28.0" arba naujesnė versija arba „MS Internet Explorer" (bent 8.0 versija arba naujesnė), kuri turi įjungtą slapukų naudojimą ir palaiko „JavaScript". Galima naudoti kitas interneto naršyklių versijas, jeigu jos visiškai atitinka čia nurodytų versijų techninius reikalavimus.
5. Norint užtikrinti saugą, naudojantis Internetine parduotuve, rekomenduojama, kad Kliento naudojamame įrenginyje būtų:
1) antivirusinė programa, turinti naujausius virusų aprašymus ir atnaujinimus,
2) efektyvi ugniasienė (ang. firewall),
3) įdiegtas visas galimas operacinės sistemos ir interneto naršyklės atnaujinimas, susijęs su kompiuterio naudojimo sauga,
4) interneto naršyklėje įjungta slapukų priėmimo ir „Java Script" palaikymo funkcija,
5) programinė įranga, galinti skaityti PDF formato bylas.
6. Paslaugų teikėjas naudoja slapukų bylas, rinkdamas informaciją, susijusią su Kliento naudojimusi Internetine parduotuve. Ši informacija renkama:
1) Kliento sesijos (prisijungus) išlaikymui, todėl Klientui nereikia vėl iš naujo įvesti slaptažodžio kiekviename tinklalapio subpuslapyje;
2) Parduotuvės tinklalapio pritaikymui Kliento poreikiams;
3) Parduotuvės subpuslapių lankymo statistikos kaupimui;
4) pakartotinei rinkodarai.


§ 5
Užsakymų pateikimas ir Pardavimo sutarčių sudarymas
1. Klientas gali teikti Užsakymus Internetinėje parduotuvėje 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, nepriklausomai nuo to, ar jis yra užsiregistravęs, ar ne. Vartotojas taip pat gali teikti Užsakymus telefonu +370 5 214 0652 (nuo pirmadienio iki penktadienio darbo valandomis) ir elektroniniu paštu [email protected]
2. „Microsoft" licencijos užsakymai turi būti pateikti per Parduotuvėje adresu www.senetic.lt/microsoft/ esantį konfigūratorių .
3. Norėdami sudaryti nuotolinę Prekių pardavimo sutartį per Internetinę parduotuvę, apsilankykite Parduotuvės interneto svetainėje, išsirinkite Prekes ir pateikite Užsakymą, atlikdami veiksmus, nurodytus Kliento displėjuje rodomuose pranešimuose ir informacijose.
4. Norėdamas sėkmingai pateikti Užsakymą, Klientas privalo perskaityti ir sutikti su Taisyklėmis.
5. Užsakymo pateikimas yra laikomas Civilinio kodekso prasme Prekių pardavimo sutarties sudarymo pasiūlymu, kurį Klientas pateikė Paslaugų teikėjui.
6. Klientui pateikus Užsakymą, Užsakymą licencijai arba Užklausą apie pasiūlymą, Pardavėjas patvirtins Paslaugos užsakymo gavimą, išsiųsdamas el.laišk¹, kuriame bus patvirtinti visi esminiai Kliento pateikto U˛sakymo elementai.
7. Pardavėjas, išnagrinėjęs Kliento pasiūlymą, išsiųs Klientui pranešimą apie tai, kad Užsakymų priimtas vykdymui.
8. Klientui gavus 7 pkt. nurodytą pranešimą, sudaroma Pardavimo sutartis.
9. Jeigu Klientui pateikus užsakymą, paaiškės, kad jo visiškai arba iš dalies neįmanoma įvykdyti, Paslaugų teikėjas nedelsdamas apie tai praneš Klientui elektroniniu paštu arba telefonu. Tokiu atveju Klientas gali atšaukti tą Užsakymo dalį, kurios per nustatytą terminą neįmanoma įvykdyti, arba atšaukti visą Užsakymą.

 

§ 6
Kainos, mokėjimų vykdymas ir Prekių pristatymas
1. Į pateiktas Prekių kainas neįskaičiuotos jų pristatymo išlaidos. Tiksli Prekių pristatymo kaina nurodoma, pateikiant Užsakymą arba Licencijos užsakymą. Pildydamas Užsakymo pateikimo formą, Pirkėjas pasirenka pristatymo ir mokėjimo būdą bei patvirtina savo pasirinkimą.
2. Kaina Klientui, kuris yra Vartotojas, visada yra Užsakymo arba Licencijos užsakymo pateikimo metu galiojanti kaina.
3. Ilgiau vykdomų užsakymų (daugiau nei 14 dienų) ir pagal užsakymą gaminamų prekių atveju, pardavėjas pasilieka teisę keisti produktų kainą, jei ją pakeičia gamintojas. Pardavėjas privalo informuoti klientą apie kainos pasikeitimą. Pasikeitus kainai, klientas gali iškart nutraukti sutartį. Nutraukus sutartį laikoma, kad sutartis nebuvo sudaryta ir klientas atleidžiamas nuo visų įsipareigojimų.
4. 3 punktas netaikomas vartotojų ir individualių verslininkų pateiktiems užsakymams.
5. Galimi mokėjimo ir pristatymo būdai nurodomi, Klientui pateikiant Užsakymą.
6. Atliekant mokėjimus kreditine ar debeto kortele, naudojantis tokį mokėjimo būdą teikiančių partnerių paslaugomis, Pardavėjas nerenka jokių, su šiomis kortelėmis susijusių duomenų.
7. Parduotuvėje pateikiama informacija apie Prekių prieinamumą ir pristatymo laiką yra apytikslė, leidžianti įsivaizduoti, per kokį trumpiausią laiką Prekė gali būti pristatyta, t.y. koks trumpiausias laikas bus reikalingas Pardavėjui Prekės atsiuntimui. Kiekvienu atveju Pardavėjas stengsis Užsakymą įvykdyti nedelsiant (sudarius Pardavimo sutartį ir pervedus sumą, atitinkančią Prekės kainą ir pristatymo išlaidas, nebent jeigu pasirinktas mokėjimo būdas, kuomet mokama pristatytų prekių priėmimo metu).
8. Priimant užsakytas Prekes, rekomenduojame Klientui patikrinti siuntą ir, jeigu:
a) siuntoje esančios Prekės yra mechaniniškai pažeistos,
b) siunta yra nepilna,
c) siuntoje esančios Prekės neatitinka Užsakymo pateikimo metu užsakytų Prekių,
Klientas turi teisę atsisakyti priimti siuntinį. Tokiu atveju rekomenduojame siuntinį pristačiusio asmens akivaizdoje surašyti pastabas ar aprašyti įvykį ir nedelsiant apie tokią situaciją pranešti Paslaugų teikėjui.
9. Klientas, kuris nėra Vartotojas, siuntos priėmimo metu privalo patikrinti jos turinį. Jeigu siunta yra sugadinta, Klientas privalo pranešti apie tai Prekes pristačiusiam asmeniui ir nedelsdamas kreiptis į Pardavėją. Skundai dėl mechaninio Prekių pažeidimo jų gabenimo metu bus svarstomi tik tokiu atveju, jeigu bus sudarytas atitinkamas protokolas, kurį pasirašys gavėjas, kuris nėra vartotojas, ir siuntinį pristatęs asmuo.
10. Tokiu atveju, jeigu Klientas, kuris nėra Vartotojas, neatsiima siuntinio, už kurį turėjo būti sumokėta, jį pristačius, ir siuntinys yra persiunčiamas siuntėjui (Paslaugų teikėjui), Klientas privalės padengti Prekės siuntimo Klientui ir jos sugrąžinimo siuntėjui išlaidas.
11. Išskyrus tuos atvejus, kai šalys dėl pristatymo laiko susitaria kitaip, prekiautojas pristato prekes fiziškai perduodamas jas vartotojui arba perleisdamas vartotojui teisę jas kontroliuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
12. Sutarčių, pagal kurias prekiautojas išsiunčia prekes vartotojui, atveju prekių praradimo ar gedimo rizika perduodama vartotojui, kai jis ar jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja prekes. Vis dėlto, nedarant poveikio vartotojo turimoms teisėms vežėjo atžvilgiu, kai prekės perduodamos vežėjui, rizika pereina vartotojui, jei vartotojas pavedė vežėjui gabenti prekes, o prekiautojas nesuteikė galimybės pasirinkti tokio pristatymo būdo.

 

§ 7
Skundai ir prekių grąžinimas tokiu atveju, kuomet Klientas nėra Vartotojas
(liečia Verslininkus)

1. Šis Taisyklių skyrius taikomas tik santykiuose su Klientais, kurie nėra Vartotojais.
2. Visos Parduotuvėje siūlomos Prekės yra visiškai naujos, be fizinių ar teisinių defektų, nebent jeigu pateiktame Prekės aprašyme yra aiškiai pažymėta, kad Prekė yra naudota ar atnaujinta.
3. Visoms naujos ir gamykliškai atnaujintoms Prekėms suteikiama standartinė Prekės gamintojo garantija.
4. Naudotoms prekėms taikoma 30 dienų Pardavėjo garantija.
5. Parduotuvėje pateiktuose Prekių aprašymuose nurodoma, ar Prekės yra atnaujintos, ar naudotos.
6. Pardavėjas pateikia nuorodas į Prekių gamintojų interneto svetaines, kuriose nurodytos garantijos sąlygos. Garantijoje aiškiai nurodyta, kas atsako už produkto kokybę, taip pat nurodytos kitos garantijos sąlygos.
7. Subjektas, atsakingas pagal garantijos sąlygas (paprastai Prekių gamintojas) atsako, jeigu Prekė turi defektų, kurie sumažina jos vertę ar naudingumą, atsižvelgiant į Prekės paskirtį, pardavimo sutartyje nurodytą jos naudojimo tikslą arba tikslą, kuris yra aiškus esamomis aplinkybėmis.
8. Pranešant apie defektą, nurodytą suteiktoje kokybės garantijoje, pakanka iki nurodyto termino pabaigos el. paštu ar registruotu paštu išsiųsti pranešimą apie prekių defektus.
9. Jeigu Prekių defektai paaiškėja garantiniu laikotarpiu ir yra apimti garantijos sąlygomis, iš už kokybės garantiją atsakingo subjekto Klientas gali reikalauti pašalinti fizinius defektus arba pristatyti Prekes be defektų.
10. Jei garantijoje nenurodomas kitas terminas, garantinis laikotarpis yra vieneri metai nuo Prekių išdavimo Klientui dienos.
11. Pardavimo sutarčių su Klientais, kurie nėra Vartotojais, atveju pagal Civilinio kodekso § 1, 558 str., Paslaugų teikėjas neatsako už fizinius prekių defektus.
12. Jeigu skundo nagrinėjimo metu pasirodo, kad produktas buvo sugadintas dėl Kliento kaltės, Pardavėjas gali įpareigoti Klientą padengti visas išlaidas, susijusias su skundo nagrinėjimu.


§ 8
Vartotojo teisė nutraukti Sutartį (Prekių grąžinimas)
1. Vartotojas gali nutraukti nuotolinę Prekių pardavimo sutartį, nepateikdamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių išdavimo Vartotojui dienos išsiųsdamas atitinkamą raštišką pareiškimą. Iki nustatyto termino pabaigos pakanka išsiųsti atitinkamą pareiškimą Pardavėjo adresu.
2. Nuotolinės Prekių pardavimo sutarties nutraukimo atveju Sutartis laikoma negaliojančia, o Vartotojas atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų. Produktai kitai Šaliai grąžinami nepakitę, nebent jeigu pakeitimas buvo būtinas įprastam produkto naudojimui. Produktai turi būti grąžinami nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų.
3. Prekės turi būti grąžintos Pardavėjo adresu.

Prekiautojo pareigos sutarties atsisakymo atveju
4. Prekiautojas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai jis buvo informuotas apie vartotojo sprendimą atsisakyti sutarties pagal 1 straipsnį, grąžina vartotojui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant, jei taikoma, pristatymo išlaidas.
5. Prekiautojas atlieka pirmoje pastraipoje nurodytą grąžinimą naudodamasis tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją naudojo vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko su kitu būdu ir su sąlyga, kad vartotojas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.
6. Nedarant poveikio 4 daliai, iš prekiautojo nereikalaujama kompensuoti papildomų išlaidų, jei vartotojas aiškiai pasirinko ne prekiautojo pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą.
7. Išskyrus atvejus, kai prekiautojas pasiūlo pats atsiimti prekes, atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties prekiautojas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol jam grąžinamos prekės arba kol vartotojas pateikia įrodymų, kad jis išsiuntė prekes prekiautojui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Vartotojo pareigos sutarties atsisakymo atveju
8. Nebent prekiautojas pasiūlo pats pasiimti prekes, vartotojas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo prekiautojui apie savo sprendimą atsisakyti sutarties pagal 1 straipsnį pateikimo dienos grąžina arba perduoda prekes prekiautojui arba jo prekes priimti įgaliotam asmeniui. Terminas laikomas įvykdytu, jeigu prekes vartotojas išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų laikotarpiui.
9. Vartotojas padengia tik tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
10. Vartotojas atsako tik už prekių vertę, sumažėjusią dėl veiksmų su prekėmis, nebūtinų nustatyti, koks yra prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.

Teisės atsisakyti sutarties išimtys
11. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma situacijose:
1) kalbama apie paslaugų sutartis po to, kai buvo suteikta visa paslauga, jei paslaugos pradėtos teikti vartotojui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog jis praras teisę atsisakyti sutarties, kai prekiautojas bus visiškai įvykdęs sutartį;
2) tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių finansų rinkos svyravimų, kurie gali kilti sutarties atsisakymo laikotarpiu;
3) tiekiamos prekės pagamintos pagal vartotojo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikytos jo asmeninėms reikmėms;
4) tiekiamos prekės greitai genda ar jų galiojimo trukmė yra trumpa;
5) tiekiamos supakuotos prekės yra nebetinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kurios buvo išpakuotos jas pristačius;
6) tiekiamos prekės po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
7) tiekiami alkoholiniai gėrimai, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir juos pristatyti galima tik po 30 dienų, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių rinkos svyravimų;
8) kalbama apie sutartis, pagal kurias vartotojas pateikė prekiautojui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jei tokio apsilankymo atveju prekiautojas suteikia papildomų paslaugų, išskyrus vartotojo konkrečiai nurodytąsias, ar tiekia papildomų prekių, išskyrus atsargines dalis, būtinas priežiūrai ar remonto darbams atlikti, tokioms papildomoms paslaugoms ar prekėms turi būti taikoma teisė atsisakyti sutarties;
9) tiekiami supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kurie juos pristačius buvo neišpakuoti;
10) tiekiami laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai, išskyrus tokių leidinių prenumeratos sutartis;
11) sutartys sudarytos viešajame aukcione;
12) teikiamos apgyvendinimo, išskyrus gyvenamojo būsto vietos suteikimą, prekių gabenimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugos, jei sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
13) pateikiamas fizinėje laikmenoje neįrašytas skaitmeninis turinys, jei teikimas pradėtas vartotojui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

 

§ 9

Sutarties neatitinkančios prekės (Vartotojų skundai )
1. Paslaugų teikėjas, būdamas Pardavėju, atsako prieš Vartotoją už Prekes, neatitinkančias Pardavimo sutarties.
2. Skundus dėl Prekių neatitikimo Pardavimo sutarčiai galima pateikti raštu tiesiogiai Paslaugų teikėjo adresu arba el.paštu.
3. Jeigu Vartotojas nustato, kad Prekės neatitinka Prekių pardavimo sutarties, jis turi Paslaugų teikėjui išsiųsti Prekę su defektu bei neatitikimų aprašymą.
4. Skundo išsprendimo efektyvumui pagerinti rekomenduojame pridėti pirkimą patvirtinantį dokumentą.
5. Vartotojas įsipareigoja pranešti Paslaugos teikėjui apie Prekės neatitikimą Pardavimo sutarčiai per 12 mėnesių nuo tokio neatitikimo nustatymo dienos laikotarpį; Paslaugų teikėjo atsakomybė už Prekių neatitikimą Pardavimo sutarčiai galioja ne daugiau nei dvejus metus nuo Prekės išdavimo dienos.
6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja kiekvieną ginčą išnagrinėti per 14 dienų laikotarpį.
7. Išnagrinėjęs skundą, Pardavėjas elektroniniu paštu, telefonu arba raštu sutars su Vartotoju dėl Prekės taisymo ar pakeitimo sąlygų.
8. Jeigu Prekės pataisyti arba pakeisti bus neįmanoma, Pirkėjas turi teisę reikalauti nuolaidos už Prekę su defektais arba prašyti, kad jam būtų sugrąžinta sumokėta suma.

 

§ 10
Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo sutarties nutraukimas
1. Klientas gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, nenurodydamas priežasties, išsiųsdamas elektroniniu paštu arba raštu Pardavėjo adresu atitinkam¹ pareiškim¹.
2. Klientų, kurie yra Vartotojais, atveju Paslaugų teikėjas gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, jeigu Paslaugų vartotojas šiurkščiai ar nuolat pažeidžia Taisyklių nuorodas, ypač jeigu jis platina neteisėto turinio informaciją ir atsisako nustatytu laiku sustabdyti arba pašalinti pažeidimus. Taisyklių pažeidimas turi būti objektyvus ir neteisėtas. Tokiu atveju Paslaugų teikimo sutarties galiojimas baigiasi, praėjus 14 dienų nuo Paslaugų teikėjo pateikto Paslaugų vartotojui pareiškimo apie ketinimą nutraukti sutartį įteikimo dienos.
3. Klientų, kurie nėra Vartotojais, atveju Paslaugų teikėjas gali nedelsiant ir nenurodydamas priežasties nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, išsiųsdamas Paslaugų vartotojui atitinkamą pareiškimą.

 

§ 11
Ginčų sprendimas
1. Ginčai, kilę tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, esančio Vartotoju, sprendžiami atitinkamuose teismuose, laikantis taikomų Civilinio proceso kodekso reikalavimų.
2. Ginčai, kilę tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, nesančio Vartotoju, sprendžiami teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.


§ 12
Asmens duomenys
Klientų asmens duomenys yra Paslaugų teikėjo tvarkomi, laikantis Privatumo politikoje pateiktų taisyklių, atsižvelgiant į atitinkamus teisės aktus, ypač 1997 m. rugpjūčio 29 d. Įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos.


§ 13
Baigiamosios nuostatos
1. Vartotojas turi teisę derėtis dėl Taisyklėse nurodytų sąlygų. Tuo tikslu Vartotojas turi paprastu arba elektroniniu paštu ar telefonu kreiptis į Paslaugų teikėją.
2. Šiose Taisyklėse nenumatytais atvejais taikomos bendrai galiojančios teisės aktų nuostatos.
3. Taisykles Klientai gali perskaityti ar išspausdinti nemokamai bet kuriuo metu, pasinaudodami interneto nuoroda, esančia pradiniame Parduotuvės puslapyje.
4. Informacija apie Prekes, pateiktas Parduotuvėje - jų aprašymai, techniniai ir veiklos parametrai bei kainos - yra kvietimas sudaryti sutartį Civilinio kodekso 71 str. prasme.
5. Išimtinės teisės į Internetinėje parduotuvėje pateiktą informaciją (autorių teisės į nuotraukas, Prekių ir kategorijų aprašymai, Parduotuvės pavadinimas, Paslaugų teikėjo ir Prekių gamintojų prekių ženklai, jų sudedamąja dalimi esanti grafika, programinė įranga ir teisės, susijusios su duomenų bazėmis) yra juridiškai saugomos ir priklauso Paslaugų teikėjui bei subjektams, su kuriais Paslaugų teikėjas yra sudaręs atitinkamas sutartis. Bet kokių Parduotuvės elementų kopijavimas ar kitoks naudojimas be Paslaugų teikėjo sutikimo yra draudžiamas.

 

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

Data

 

Kam:
„SENETIC S. A.", kurios buveinė įsikūrusi Katovicuose, adresu: ul. Tadeusza Kościuszki 227, Katowice 40 - 600

 

Aš pranešu kad atsisakau toliau išvardytų prekių pardavimo /toliau nurodytos paslaugos teikimo sutarties -

Užsakytos /gautos -

Vartotojo vardas, pavardė -

Vartotojo adresas -

 

Vartotojo parašas (tik jei forma pateikiama popieriuje)

Išsirinkti produktai

Palaikykime ryšį!
Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir gaukite karščiausias naujienas bei informaciją apie akcijas.

Paspausdami mygtuką „Užsisakyti“, sutinkate į savo el. pašto dėžutę gauti rinkodaros informaciją. Jūsų asmens duomenis tvarkys Senetic S.A., registruota adresu ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Poland. Turite teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, galimybės juos taisyti ar trinti, taip pat galite apriboti arba panaikinti teisę juos tvarkyti. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite privatumo politikos aprašyme.

Klaidingas el.pašto adresas.
Šis el.pašto adresas yra jau patvirtintas.
Šis el.pašto adresas dar nėra patvirtintas.
Ačiū!
Pasitikrinkite savo pašto dėžutę – gausite mūsų žinutę, kurioje prašome patvirtinti naujienlaiškio prenumeratą.
Mokėjimo būdai
Siuntimo būdai
Sertifikatai ir apdovanojimai