0
Užklausa
0,00 €
0
Krepšelis
0,00 €
Krovimas...
Krovimas...
Atnaujinta užklausa ir užsakymas!
Atnaujinta užklausa ir užsakymas! Atnaujinta užklausa ir užsakymas!
Prekės nėra.
Atsiprašome, bet prekės nėra sandėlyje.

Pratęstos garantijos pirkimas

§ 1

Bendra informacija

Šiame dokumente (toliau – Sąlygos) pateikiamos bendrovės „Senetic S.A.“, kurios registruota buveinė yra Katovicuose, Kościuszki 227, 40-600 Katovicai (mokesčių mokėtojo kodas: 6342709934, įmonės identifikacinis numeris: 241148635, įrašyta į Nacionalinį teismo registrą, kurį tvarko Katovicų-Všedžių apylinkės teismas Katovicuose, 8-asis ūkinis skyrius, KRS numeris: 0000510458, pradinis kapitalas: 3 093 724,00 PLN, toliau – „Senetic“), pratęstos garantijos (toliau – Pratęsta garantija) teikimo verslininkams (toliau – Klientas), išskyrus Individualius verslininkus, už prekes, įsigytas internetinėje parduotuvėje (www.senetic.pl) arba susisiekus su pardavimų skyriumi telefonu (+48 32 420 92 00) arba el. paštu ([email protected]), kurioms taikoma Pratęstos garantijos programa (toliau – Prekė), sąlygos.

§ 2

Pratęstos garantijos privilegijos

2.1. Pratęsta garantija neturi įtakos Kliento teisėms, kylančioms iš įstatyminės atsakomybės už nekokybiškas prekes nuostatų ir garantijos sąlygų, kurias suteikė gaminio gamintojas, platintojas, importuotojas ar pardavėjas.

2.2. Išplėstinė garantija suteikiama už užmokestį vieneriems, dvejiems arba trejiems metams nuo gamintojo, platintojo, importuotojo arba pardavėjo garantijos termino pabaigos.

2.3. Pratęsta garantija taikoma Prekės defektams ir gedimams, atsiradusiems dėl Prekės medžiagos ar gamybos defekto, būdingo Prekei pardavimo metu (dėl Prekei būdingos priežasties).

2.4. Pratęsta garantija apima Prekės remonto išlaidų organizavimą ir padengimą, o tuo atveju, kai Prekės remontas techniškai neįmanomas arba ekonomiškai nepagrįstas, Pardavėjas, gavęs išankstinį Kliento sutikimą, padengia pakeitimo nauja Preke be defektų arba panašių parametrų modeliu išlaidas arba grąžina Prekės pirkimo kainą.

2.5. „Senetic“ įgyja nuosavybės teisę į dalis, naudojamas Prekių remontui ar keitimui pagal Pratęstą garantiją.

2.6. Pratęsta garantija neapima žalos po pardavimo, ypač:

 • a) žalos programinei įrangai ar duomenims, įdiegtiems į Prekę, kai ji yra visiškai nauja arba vėliau;
 • b) žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo, nelaimingo atsitikimo (pažeidimo vandeniu, nukritimo), Prekės modifikavimo, tinkamos fizinės aplinkos (drėgmės) ar darbo aplinkos neužtikrinimo, taip pat netinkamos techninės priežiūros;
 • c) neteisingo surinkimo arba eksploatavimo ne pagal Prekės dokumentaciją;
 • d) neįgaliotų asmenų atlikto Prekės remonto;
 • e) neoriginalių komponentų Prekės viduje;
 • f) Prekės cheminio pažeidimo;
 • g) žalos, atsiradusios dėl naudotojo ar trečiųjų šalių atlikto neleistino Prekės remonto, modifikavimo ar struktūrinių pakeitimų;
 • h) žalos, atsiradusios dėl netinkamos įtampos (pvz., dėl žaibo);
 • i) žalos, atsiradusios dėl netinkamo Prekės naudojimo su kitomis Kliento ar trečiosios šalies prekėmis;
 • j) žalos, atsiradusios dėl atsitiktinių įvykių ar kitų aplinkybių (pvz., vagystės);
 • k) žalos, atsiradusios dėl pernelyg intensyvaus Prekės naudojimo;
 • l) jokių kitų prekių, išskyrus Prekę, įskaitant prekes, kurias Klientas įsigijo Internetinėje parduotuvėje arba susisiekęs su pardavimų skyriumi ir kurios buvo pristatytos kartu su Preke arba integruotos į ją.

2.7. Jei Pirkėjo garantinis reikalavimas pripažįstamas pagrįstu, Pardavėjas privalo savo nuožiūra:

 • a) organizuoti ir padengti sugedusios Prekės remonto išlaidas,
 • b) gavus išankstinį Kliento sutikimą, grąžintą Prekę pakeisti į naują, be defektų arba į panašių savybių turintį modelį,
 • c) grąžinti grąžintos Prekės pirkimo kainą.

2.8. Pratęsta garantija negali būti naudojama kaip pagrindas bet kokioms pretenzijoms dėl žalos, atsiradusios dėl nekokybiškos Prekės.

2.9. Pratęsta garantija galioja tik toje šalyje, kurioje buvo įsigyta.

§ 3

Pratęstos garantijos pirkimas

3.1. Informacija apie tai, ar Prekei taikoma pratęsta garantija, pateikiama tiesiogiai ant prekės internetinės parduotuvės kortelėje „Garantijos“.

3.2. Klientas gali įsigyti Pratęstą garantiją naudodamasis šiomis priemonėmis:

 • a) iššokančiajame lange, rodomame ant prekės, įtraukto į Pratęstos garantijos programą,
 • b) gaminio, kuriam taikoma pratęstos garantijos programa, kortelėje „Garantijos“,
 • c) tiesiogiai pirkinių krepšelyje,
 • d) kreipdamasis į Pardavimų skyrių.

3.3. Klientas turi teisę įsigyti pratęstą garantiją per 30 kalendorinių dienų nuo Prekės įsigijimo dienos, kreipdamasis į pardavimų skyrių.

3.4. Pratęstą garantiją gali įsigyti verslininkas, įsigyjantis dalykinę prekę, susijusią su jo verslu.

3.5. Jei Pratęstąją garantiją įsigyja vartotojas, su tuo susijusi sutartis laikoma negaliojančia ir Šalys privalo grąžinti viena kitai viską, ką viena kitai suteikė, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo to momento, kai nustatoma, kad Pratęstąją garantiją įsigijo vartotojas.

§ 4

Pranešimas apie defektus

4.1. Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie bet kokius defektus, kuriems taikoma Pratęsta garantija, per 10 kalendorinių dienų nuo jų nustatymo (toliau – Pranešimas).

4.2. Pranešimai apie defektus ar gedimus teikiami naudojant RMA formą, kurią galima rasti prisijungus prie „Senetic“ svetainės.

4.3. Klientas, pranešęs apie gedimą, per artimiausias 7 dienas, jei Pardavėjas nenurodo kitos datos, pristato Prekę, kurią reikia pataisyti arba pakeisti, Pardavėjo nurodytu adresu. Ši data yra Kliento gautame RMA pranešime.

4.4. „Senetic“ atsako į pranešimą per 30 dienų nuo jo gavimo.

4.5. Remontui pateikta Prekė turi būti sukomplektuota (t. y. su visomis originaliomis sudedamosiomis dalimis), o bet kokie nukrypimai nuo šios taisyklės, pvz., dėl duomenų laikmenų, turi būti suderinti su „Senetic“. Priimamos tik tos Prekės, kuriose nėra jokių skysčių, kurios yra švarios ir sausos.

§ 5

Asmens duomenys

5.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė „Senetic S.A.“, kurios registruota buveinė yra Katovicuose (toliau – „Senetic“), Tadeusza Kościuszki g. 227 (40-600, Katovicai), su kuria galima susisiekti telefonu: +32 420 92 00 ir el. paštu [email protected].

5.2. Tinkamo asmens duomenų tvarkymo priežiūrą Bendrovėje vykdo duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo galima susisiekti šiuo el. pašto adresu: [email protected].

5.3. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti Pratęstos garantijos sutartį, vykdyti Bendrovės, kaip mokesčių mokėtojos ir verslo subjekto, teisines prievoles (įskaitant ataskaitų teikimo užtikrinimą) ir siekiant Bendrovės teisėtų interesų, visų pirma nustatant, pateikiant ar ginant reikalavimus.

5.4. Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti sutartį ir Bendrovės teisinę prievolę, taip pat Bendrovės teisėti interesai, toliau apibrėžti 3 punkte.

5.5. Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau nei būtina. Galiojantys teisės aktai pateisina duomenų saugojimą pratęstos garantijos galiojimo laikotarpiu, o mokesčių tikslais – penkerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais pasibaigia Pratęsta garantija, pabaigos.

5.6. Prieigą prie jūsų asmens duomenų turės tik Bendrovės įgalioti darbuotojai ir partneriai. Tam tikrais atvejais Bendrovė gali atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams, pavyzdžiui, Bendrovės IT paslaugų ir sprendimų teikėjams.

5.7. Jūsų duomenys nebus perduodami gavėjams, esantiems ne Europos ekonominės erdvės šalyse.

5.8. Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti duomenų kopiją, ištaisyti ar papildyti duomenis. Turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Be to, galite prašyti ištrinti asmens duomenis įstatymų numatytais atvejais ir apriboti jų tvarkymą.

5.9. Asmens duomenų priežiūros institucija Lenkijoje yra Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkas. Turite teisę pateikti skundą, jei jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant galiojančius įstatymus.

§ 6

Baigiamosios nuostatos

6.1. Visais klausimais, kurių nereglamentuoja šios Sąlygos, taikomos Pratęstos garantijos sutarčiai taikytinos visuotinai galiojančių teisės aktų nuostatos ir Internetinės parduotuvės taisyklės.

6.2. Taisyklės įsigalioja 2021-12-05 ir taikomos nuo šios datos įsigytoms pratęstoms garantijoms.

6.3. Šiose Sąlygose neapibrėžtos sąvokos, rašomos didžiosiomis raidėmis, išlaiko internetinės parduotuvės Sąlygose joms suteiktą reikšmę.

6.4. Bet kokius galimus ginčus, susijusius su Sąlygų nuostatomis, Šalys pirmiausia taikiai išsprendžia dvišalėse diskusijose ir derybose.

6.5. Jei Šalims nepavyksta susitarti, jos gali perduoti bylą spręsti bendrosios kompetencijos teismui, kurio jurisdikcijai priklauso „Senetic“ registruota buveinė.

6.6. Klientai gali bet kuriuo metu nemokamai susipažinti su Sąlygomis naudodamiesi internetine nuoroda, patalpinta pagrindiniame Parduotuvės puslapyje, ir jas atsispausdinti.

6.7. „Senetic“ pasilieka teisę keisti šias Sąlygas.

Palaikykime ryšį!
Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir gaukite karščiausias naujienas bei informaciją apie akcijas.

Paspausdami mygtuką „Užsisakyti“, sutinkate į savo el. pašto dėžutę gauti rinkodaros informaciją. Jūsų asmens duomenis tvarkys Senetic S.A., registruota adresu ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Poland. Turite teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, galimybės juos taisyti ar trinti, taip pat galite apriboti arba panaikinti teisę juos tvarkyti. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite privatumo politikos aprašyme.

Klaidingas el.pašto adresas.
Šis el.pašto adresas yra jau patvirtintas.
Šis el.pašto adresas dar nėra patvirtintas.
Ačiū!
Pasitikrinkite savo pašto dėžutę – gausite mūsų žinutę, kurioje prašome patvirtinti naujienlaiškio prenumeratą.
Mokėjimo būdai
Siuntimo būdai
Sertifikatai ir apdovanojimai